Ali je DKOM v zadevi št. 018-105/2023-10 z dne 11.10.2023 nadomestila voljo ponudnika z utemeljitvijo očitnih napak?

Primer iz prakse Državne revizijske komisije

Ali je Državna revizijska komisija (DKOM) v zadevi št. 018-105/2023-10 z dne 11.10.2023 nadomestila voljo ponudnika z utemeljitvijo očitnih napak?

Kakšno je bilo dejansko in pravno stanje v konkretnem primeru javnega naročila?

Naročnik je v ponudbenem predračunu predvidel stolpec »Proizvajalec in tip artikla«, kamor so morali ponudniki (po izrecni zahtevi naročnika, ponovljeni na več mestih razpisne dokumentacije) za vsako postavko serijske opreme vpisati zahtevane podatke in zanje predložiti tehnično dokumentacijo.

Izbrani ponudnik predračuna v relevantnem delu pri nobeni od razpisanih postavk ni izpolnil, za postavko »S-PVC« pa je v ponudbo predložil dva prospektna lista, »S-PVC: KONFERENČNI NAKLADALNI STOL – PVC« in »S-PVC: KONFERENČNI NAKLADALNI STOL – OBLAZINJEN«. Na obeh tehničnih listih je navedel istega proizvajalca ter isti model, enako tudi tehnične specifikacije, z izjemo drugega tehničnega lista, na katerem je med specifikacije poleg ostalega ponudil še oblazinjeno sedalo in naslon.

Ali je bila ponudba izbranega ponudnika (tehnično ustrezna in) dopustna?

Po (spornem) mnenju DKOM, zavzetem v nadpisani zadevi, DA.

 DKOM je zavrnila revizijski zahtevek, sklicujoč se na domnevno nejasnost iz konteksta iztrganega stavka razpisne dokumentacije, da mora ponudnik v predloženi ponudbeni dokumentaciji za vse ponujeno blago […] predložiti tehnično dokumentacijo … v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere mora biti razvidno, da ponujeno blago zadošča najmanj vsem naročnikovim tehničnim zahtevam. Naročnik v ponudbenem predračunu za to ni predvidel stolpca.

Zapisana utemeljitev DKOM je napačna, saj je zadevni stavek, ob dejstvu, da je predračun izrecno vseboval stolpec za vpis proizvajalca in tipa, v kontekstu citirane zahteve, mogoče razumeti izključno na način, da naročnik v ponudbenem predračunu ni predvidel posebnega prostora (stolpca), v katerega bi ponudniki vpisovali tehnične lastnosti artiklov, ne pa podatka o proizvajalcu in tipu, ki ga je naročnik izrecno predvidel. Ob v razpisni dokumentaciji večkrat ponovljeni zahtevi po vpisu teh podatkov z namenom identifikacije predmeta naročila je DKOM odstopila od jasne zahteve, svojo odločitev pa utemeljila na domnevni nejasnosti enega stavka, nejasnost katerega je umetno skonstruirala sama, kljub njegovi jasnosti, da se nanaša na poseben stolpec z opisom zahtev, ki ga naročnik ni predvidel, ne pa na zahtevo glede predstavitve podatkov, stolpec za vpis katerih je bil izrecno predviden.

Nadalje je DKOM pomanjkljivost ponudbe izbranega ponudnika v delu predstavitve predmeta v postavkah 12 in 13 ubranila kot zakonito pod pojmom očitne napake, češ da je ponudnik v ponudbi navedeni postavki sicer res da označil z isto oznako (»S-pvc«), a je v prvi izmed njiju navedel in ponudil »Konferenčni nakladalni stol – pvc«, v drugi pa »Konferenčni nakladalni stol – oblazinjen«, oba istega proizvajalca Donar in modela Class, pri čemer so tehnične specifikacije obeh stolov z oznako »S-PVC« enake, z izjemo druge različice oblazinjenega stola, ki ima še oblazinjeno sedalo in naslon.

Na podlagi opisanega je DKOM štela, da je ponudnik ponudil stol pod postavko 12 kot tudi pod postavko 13, čeprav je oba stola poimenoval s pojmom »S-PVC«, kot je bi kategoriziran stol pod postavko 12 (ne pa tudi 13, ki se pojmuje kot »S-TEX«), zapisano neizraženo jasno ponudbeno voljo ponudnika pa je DKOM z zamahom roke nadomestila pod pretvezo očitne napake, sklicujoč se na v ponudbenem predračunu ponujeni različni ceni obeh postavk, čeprav to dejstvo v resnici sploh ne vpliva na možnost ugotovitve ponudbene volje ponudnika v spornih dveh postavkah. Zlasti ne ob dejstvu, ko iz ponudbene dokumentacije ponudnika jasno izhaja, da pod postavko 12 (S-PVC) ponuja dve različici istega modela istega proizvajalca, postavke 13 pa sploh ne ponuja, saj ponujenega predmeta ni identificiral (niti z vpisom podatkov v ponudbeni predračun, kar je kršitev razpisanih zahtev per se, niti s predložitvijo tehnične dokumentacije, ki je ni priložil).

Zapisano stališče DKOM je tako v direktnem nasprotju z dejstvom nezmožnosti identifikacije ponujenega predmeta na podlagi predložene ponudbe in s tem ugotovitve prave volje ponudnika glede ponujenega predmeta. DKOM je v resnici (nezakonito) sama ugotavljala voljo ponudnika, ki je pod postavko 12 »S-PVC« ponudil dve varianti istega stola (oblazinjeno in neoblazinjeno) in jo nadomestila, ne da bi bila ponudnikova ponudbena volja jasno razvidna iz dokumentacije, na način, da naj bi ponudnik ponudil obe sporni postavki in ne le postavke 12.

Po našem mnenju je odločitev DKOM nepravilna, argumentirana v nasprotju z jasnimi zahtevami razpisne dokumentacije, v nasprotju z dosedanjo prakso in temeljnimi principi javnega naročanja oziroma z njihovim osnovnim pomenom.

Izobražujte se z nama