Ali namestniku vodje del pripadajo reference za vodjo gradnje?

Ali namestniku vodje del pripadajo reference za vodjo gradnje?

Izvajalci v praksi na posameznih projektih pogosto oblikujejo delovno skupino, ki bo izvedla določen posel, v to delovno skupino pa poleg oseb, ki jih izrecno zahteva zakonodaja in/ali naročnik (npr. vodja gradnje/vodja del), imenujejo tudi namestnike teh oseb, ki bodo (v primeru odsotnosti vodilnega kadra) pomagale pri izvedbi projekta.

Ker dotične osebe pri določenih projektih izvajajo naloge zahtevanega vodje izključno kot pomožni kader, v funkciji namestnika vodje del (gradnje), se kot smiselno zastavi vprašanje, ali je namestnik vodje upravičen do potrditve referenc za dela, ki jih je opravil v funkciji vodje del.

DKOM je v zadevi 018-084/2020-52 pojasnila, da vloga »namestnika« ni enakovredna zahtevani funkciji, ker namestnik gradbene vodje nima enakovrednega položaja kot vodja gradnje oz. vodja del, saj ga le nadomešča v njegovi odsotnosti. Čeprav je izraz »namestnik« skladno s SSKJ mogoče razumeti tudi na način, da gre pri »namestniku« za osebo, ki ima stalno določene funkcije oziroma naloge oz. stalno (in ne le občasno) nadomešča drugo osebo, pa ne gre spregledati, da vlagatelj v prijavi ni predstavil dejstev, ki bi naročniku omogočala zaključek, da sta nominirana kadra v okviru referenčnih projektov imela stalno določene naloge. Po presoji DKOM pa niti ni ključno, ali sta nominirani osebi v okviru referenčnih projektov stalno ali občasno nadomeščali gradbeno vodjo oz. vodjo del, saj je, glede na izraz »namestnik«, v okviru referenčnih projektov naloge gradbene vodje oz. vodje del primarno opravljala neka druga oseba, tu nominirani osebi pa sta zahtevane naloge opravljali v »omejenem obsegu« oz. v času odsotnosti gradbene vodje oz. vodje del.

Glede na zapisano lahko torej namestnik vodje del (gradnje) praviloma od naročnika prejme samo referenčno potrdilo, da je uspešno izvajal naloge namestnika vodje del (gradnje) ne pa vodje del (gradnje).

Ker je v praksi reference za vodjo del (gradnje) težko pridobiti, ponudnikom svetujemo, da naročniku v fazi razpisa na PJN zastavijo vprašanje in skušajo doseči, da bo naročnik v fazi pregleda ponudb, ob izkazu stalnosti opravljanja vseh nalog namestnika, ki pritičejo funkciji vodje del oz. gradnje, kot ustreznega vodjo del (gradnje) priznal tudi kader, ki je pri referenčnem projektu nastopal (samo) v funkciji namestnika vodje gradnje (del). Če bo naročnik predlogu ponudnika sledil, si bodo ustrezni kadri na tak način odprli vrata v svet za pridobitev potrebnih referenc.

Izobražujte se z nama