Pogoji Poslovanja

Splošni pogoji uporabe storitev Prenos znanja

1. UVODNE DOLOČBE

Splošni pogoji uporabe storitev PRENOS ZNANJA samostojne podjetnice posameznice s.p.:

 • PRENOS ZNANJA, Maja Koršič Potočnik s.p., izobraževanja

(v nadaljevanju: splošni pogoji) opredeljujejo pogoje naročništva in uporabe storitev, katerih izvajalka je samostojna podjetnica posameznica PRENOS ZNANJA, Maja Koršič Potočnik s.p., izobraževanja (v nadaljevanju oba skupaj: izvajalec), podporo uporabnikom ter obveznosti izvajalca in uporabnika.

Splošni pogoji veljajo in zavezujejo vse fizične in pravne osebe, ki uporabljajo storitve izvajalca (v nadaljevanju: uporabnik).

Ob registraciji se uporabnik zaveže, da se strinja in sprejema vse določbe splošnih pogojev. Z vsako posamezno prijavo (vpis uporabniškega imena in gesla) uporabnik ponovno potrdi, da se strinja in sprejema vse določbe splošnih pogojev.

Če se uporabnik s splošnimi pogoji ne strinja, mu uporaba storitev ni dovoljena.

2. OPREDELITEV POJMOV

Naročništvo je pogodbeno razmerje med uporabnikom in izvajalcem, nastalo na podlagi registracije uporabnika in pod pogojem sprejetja splošnih pogojev izvajalca.

Naročnina je cena, ki jo uporabnik plačuje izvajalcu za uporabo storitev v skladu s splošnimi pogoji.

Uporaba storitev pomeni vsak dostop uporabnika do prezentacije posameznega seminarja.

Izvajalec je samostojni podjetnik posameznik s.p.:

 • PRENOS ZNANJA, Maja Koršič Potočnik s.p., izobraževanja

Uporabnik je pravna ali fizična oseba, ki uporablja storitve izvajalca.

Spletna stran izvajalca je https://majamaja.si/.

Cenik je seznam, s katerim izvajalec določa vrednost posamezne prezentacije seminarja ali paketa. Cenik je sestavni del splošnih pogojev. Izvajalec si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve cenika.

3. OPIS PONUJENIH STORITEV IN CENIK

Izvajalec v okviru svojih storitev ponuja prezentacije seminarjev na področju gradbenega prava, javnih naročil, FIDIC, gospodarskih pogodb ter gospodarskega prava.

Izvajalec bo uporabnikom redno zagotavljal nove prezentacije seminarjev, ki se bodo nanašali na posamezno področje. Izvajalec si pridržuje pravico, da uporabnikom onemogoči dostop ali izbriše določene prezentacije seminarjev, ki niso več aktualni.

Uporabnik lahko izbere/naroči:

 • posamezno prezentacijo seminarja po ceni, ki je navedena poleg seminarja na spletni strani;
 • enega izmed paketov po ceni, ki je navedena na spletni strani:

Vsi trije zgoraj našteti paketi vsebujejo iste prezentacije seminarjev, pri čemer uporabnik pri izbiri dražjega paketa pridobi dodatne ugodnosti:

 • pri paketu »Glede na tvoje potrebe« uporabnik pridobi 1-mesečni dostop do vseh vsebin;
 • pri paketu »Dostop do vseh vsebin« uporabnik pridobi 6-mesečni dostop do vseh vsebin. Naročniško razmerje mora biti sklenjeno za obdobje 6. mesecev, po izteku tega obdobja se naročniško razmerje avtomatično obnovi, v kolikor ni odpovedano s strani uporabnika do zadnjega dne trajanja naročniškega razmerja. V primeru predčasne prekinitve se obračuna kazen v višini zneska vseh še neplačanih mesečnih naročnin do izteka 6-mesečnega obdobja. S tem paketom uporabnik pridobi dodatne ugodnosti: 50% popust na vse seminarje, ki bodo izvedeni v živo.
 • paket »Vse kar veva in znava« ima iste pogoje, kot paket »Dostop do vseh vsebin«, še dodatno pa uporabnik pridobi možnost brezplačnega sodelovanja na vseh seminarjih v živo in 1 svetovalno uro (60 minut) mesečno.

Dostop do posamezne prezentacije seminarja je (tako v primeru izbire posamične prezentacije seminarja kot v okviru enega izmed izbranih paketov) omejen na 2-kratni ogled istega seminarja.

4. NAROČNIŠTVO NA POSAMEZNO PREZENTACIJO SEMINARJA

Uporabnik izpolni registracijski obrazec z zahtevanimi podatki na spletni strani izvajalca, pred opravljenim nakupom (ob zaključku nakupa) se mora uporabnik strinjati s splošnimi pogoji.

S potrditvijo prijave s strani izvajalca (avtomatsko povratno elektronsko sporočilo), uporabnik in izvajalec vstopita v pogodbeno razmerje, kjer se izvajalec zavezuje, da bo v skladu s temi splošnimi pogoji uporabniku zagotavljal dostop do izbranih storitev, uporabnik pa se zavezuje, da bo za to plačal naročnino, skladno z izbranim načinom plačevanja.

Po plačilu enkratne naročnine se uporabniku omogoči dostop do izbrane vsebine (dodeli se mu uporabniško ime in geslo preko elektronskega sporočila).

Uporabniku bo začetek uporabe praviloma omogočen nemudoma po tem, ko mu bo izvajalec posredoval obvestilo o dodelitvi uporabniškega imena in gesla.

5. člen – Dostop do spletne šole

(1) Izvajalec je dolžan prijavitelju, ki je oddal popolno prijavo, za kar se šteje oddaja prijave na način, ki jo je predvidel izvajalec v posameznem prijavnem obdobju in plačilo šolnine glede na izbrani paket plačevanja ter/ali posredovanje dokumentov za obračun šolnine, če je to primerno glede na izbrani paket plačevanja, v roku desetih delovnih dni od zaključka prijavnega obdobja, omogočiti dostop do vsebin spletne šole.

(2) Po potrditvi prijave s strani izvajalca in odprtju dostopa do vsebin spletne šole na spletni strani izvajalca, prijavitelj postane tečajnik.

(3) Tečajnik lahko do spletne šole dostopa preko spletne skupnosti izvajalca na spletni strani izvajalca. Tečajnik mora biti registriran v spletno skupnost izvajalca. Registracija v spletno skupnost je brezplačna in se izvede skladno s splošnimi pogoji, ki urejajo delovanje spletne skupnosti izvajalca.

(4) Z dostopom do vsebin spletne šole preko spletne skupnosti izvajalca na spletni strani izvajalca, se šteje, da ima tečajnik na voljo vse vsebine spletne šole.

(5) Tečajnik lahko spletno šolo obiskuje od koderkoli, kjer ima dostop do spleta, 24h dnevno. Dostop do interneta in primerna programska ter strojna oprema sta obveznost tečajnika in izvajalec nima nikakršnih obveznosti v zvezi s tem.

(6) Ne glede na prejšnji odstavek, si izvajalec pridržuje pravico, da za nedoločljivo obdobje onemogoči dostop do spletne šole, v primeru izvajanja nadgradenj, posodobitev ali za potrebe vzdrževanja sistema. Prav tako izvajalec ni odgovoren za onemogočen dostop do spletne šole, kar bi bilo posledica naravne ali druge nesreče ali višje sile, na katero izvajalec nima vpliva. Tečajniki zaradi onemogočenega dostopa iz teh razlogov niso upravičeni do povračila sorazmernega dela šolnine.

(7) V primeru, da zaradi razlogov na strani izvajalca, tečajnikom ni bil omogočen dostop do spletne šole, več kot tri delovne dni neprekinjeno v posameznem mesecu, so tečajniki upravičeni do povračila sorazmernega dela šolnine.

(8) Sorazmerni del šolnine, se za namene prejšnjega odstavka izračuna tako, da se šolnina za izbrani paket plačevanja, deli s številom dni v posameznem paketu, tako dobljeni količnik pa se pomnoži s številom dni, v katerih je bil dostop tečajnim onemogočen vsaj 12 ur.

(9) Postopek za izvedbo povračila iz prejšnjega odstavka se začne na pobudo tečajnika. Način izvedbe  sorazmernega povračila iz prejšnjega odstavka določita izvajalec in tečajnik v dogovoru, na predlog izvajalca (vračilo na TRR, kompenzacija).

5.1. ZAČETEK NAROČNIŠTVA NA PAKET

Naročništvo na posamezen paket se sklene za obdobje 1 (enega) meseca pri paketu »Glede na tvoje potrebe« oz. minimalno za obdobje 6 (šest) mesecev pri paketih »Dostop do vseh vsebin« in »Vse kar veva in znava«, saj je to pogoj za sklenitev naročnine na paket.

Uporabnik izpolni registracijski obrazec z zahtevanimi podatki na spletni strani izvajalca, pred opravljenim nakupom (ob zaključku nakupa) se mora uporabnik strinjati s splošnimi pogoji.

S potrditvijo prijave s strani izvajalca (avtomatsko povratno elektronsko sporočilo), uporabnik in izvajalec vstopita v pogodbeno razmerje, kjer se izvajalec zavezuje, da bo v skladu s temi splošnimi pogoji uporabniku zagotavljal dostop do izbranih storitev, uporabnik pa se zavezuje, da bo za to plačeval naročnino za 1 (en) mesec oz. za obdobje 6 (šest) mesecev, skladno z izbranim načinom plačevanja.

Po plačilu naročnine za prvi mesec se uporabniku omogoči dostop do izbranega paketa (dodeli se mu uporabniško ime in geslo preko elektronskega sporočila).

Uporabniku bo začetek uporabe praviloma omogočen nemudoma po tem, ko mu bo izvajalec posredoval obvestilo o dodelitvi uporabniškega imena in gesla.

Morebitni opomini za plačilo se pošiljajo uporabniku z navadno pošto ali po elektronski pošti.

5.2. PRENEHANJE NAROČNIŠTVA NA PAKET

5.2.1 Prenehanje naročništva s strani uporabnika

Če se uporabnik zaveže k določenemu paketu (»Dostop do vseh vsebin« in »Vse kar veva in znava«), je dolžan ta paket plačevati najmanj 6 (šest) mesecev, saj je to pogoj za sklenitev naročnine na paket.

Ne glede na to lahko uporabnik prekine naročnino pred iztekom obdobja 6 (šest) mesecev, vendar mora v tem primeru plačati vnaprej dogovorjeno kazen, ki znaša razliko vseh še neplačanih mesečnih naročnin za paket do izteka 6 (šest) mesečnega obdobja. Plačilo mora uporabnik opraviti najkasneje v 8 (osmih) dneh od dneva izdaje računa.

Že plačane, a neizkoriščene naročnine se v primeru prekinitve naročnine ne vračajo.

Začasne prekinitve naročništva s strani uporabnika niso možne.

5.3. PRENEHANJE NAROČNIŠTVA NA PAKET

Če uporabnik ne obvesti izvajalca o prekinitvi naročnine vsaj 1 (en) dan pred iztekom obdobja 6 (šest) mesecev, se izbrani paket avtomatično obnovi za novih 6 (šest) mesecev.

5.4. ZAMENJAVA PAKETA

Uporabnik lahko zamenja izbiro paketa v primeru, da želi iz cenejšega paketa preiti na dražji paket. Uporabnik lahko zamenja izbiro paketa tako, da izvajalcu na elektronski naslov (info@majamaja.si) pošlje zahtevo. Izvajalec bo prejeto zahtevo med svojim delovnim časom uredil takoj, ko bo to mogoče.

V kolikor želi uporabnik zamenjati paket iz dražjega na cenejši, je to mogoče zgolj ob plačilu vnaprej dogovorjene kazni, ki znaša razliko vseh še neplačanih mesečnih naročnin za prvotno izbrani paket do izteka 6 (šest) mesečnega obdobja, od katerega se odšteje cena novo izbranega paketa do izteka 6 (šest) mesečnega obdobja.

O ureditvi zahteve bo izvajalec posredoval uporabniku potrditev na elektronski naslov, s katerega je prejel njegovo zahtevo.

Spremenjena cena paketa bo zaračunana ob naslednjem obračunskem obdobju.

Plačilo vnaprej dogovorjene kazni mora uporabnik opraviti najkasneje v 8 (osmih) dneh od dneva izdaje računa.

6. PLAČILO NAROČNINE

6.1. NAČINI PLAČILA

6.1.1. Načini plačila za posamezno prezentacijo seminarja

Uporabnik lahko ob registraciji izbira med različnimi načini plačila, in sicer:

 • plačilo na transakcijski račun izvajalca,
 • plačilo s kreditno/bančno kartico (Mastercard, Visa, Diners, American Express),
 • PayPal.
6.1.1. Načini plačila za posamezen paket

Uporabnik lahko ob registraciji izbira med različnimi načini plačila, in sicer:

 • plačilo na transakcijski račun izvajalca (SI56 3000 0001 4163 588),
 • plačilo s kreditno/bančno kartico (Mastercard, Visa, Diners, American Express),
 • ponavljajoče se plačilo s kreditno kartico (recurring payment),
 • PayPal.

Podatke o plačilnih karticah hrani Stripe Payments Europe, Ltd.

7. POGOJI UPORABE STORITEV

7.1. DOSTOPNOST DO STORITEV

Izvajalec vzdržuje spletno stran tako, da so storitve dostopne praviloma 24 ur na dan, vse dni v letu.

Za zagotavljanje kakovostne uporabe storitev se uporabnik zavezuje, da bo pri dostopu in uporabi upošteval vsa navodila skladno s temi splošnimi pogoji.

Izvajalec si ves čas prizadeva zagotavljati tehnične pogoje, ki uporabnikom zagotavljajo nemoteno uporabo storitev.

Zaradi tehničnih razlogov, za potrebe vzdrževanja ali zamenjave opreme si izvajalec pridržuje pravico do krajših prekinitev dostopnosti do storitev. Zaradi razlogov, povezanih z vzdrževanjem, si izvajalec pridržuje pravico tudi do daljših prekinitev dostopnosti do storitev.

Izvajalec ne jamči dostopnosti do storitev ob morebitnih izpadih v omrežjih ali kakršnih koli izpadih, napakah, drugih tehničnih motenj ali prekinitvah delovanja tretjih strank (električno napajanje itd.) ter višje sile.

Odgovornost izvajalca za kakršnokoli škodo ali neprijetnosti, ki bi zaradi tehničnih razlogov uporabnika nastale zaradi prekinitve delovanja oziroma motenega dostopa do storitev, je v celoti izključena.

7.2. RAVNANJE Z UPORABNIŠKIM IMENOM IN GESLOM

Uporabnik se zavezuje, da bo dodeljeno uporabniško ime in geslo hranil kot poslovno skrivnost in da bo zagotovil, da bo eno uporabniško ime in geslo uporabljal le ena in vedno ista oseba.  

V primeru, da bi več oseb pri uporabniku želelo uporabljati storitve, mora uporabnik za vsako osebo opraviti registracijo ter pridobiti ločeno uporabniško ime in geslo.

Uporabnik odgovarja izvajalcu za morebitno zlorabo uporabniškega imena in gesla s strani nepooblaščenih uporabnikov oziroma tretjih oseb.

Uporabnik je dolžan v primeru, da izve za razloge, ki kažejo na možnost zlorabe uporabniškega imena in gesla, o tem nemudoma obvestiti izvajalca, da mu dodeli novo geslo.

V primeru kršitev določb te točke splošnih pogojev ima izvajalec pravico, da za posamezno uporabniško ime in geslo omeji ali ukine dostop do storitev.

7.3. ZAČASNA UKINITEV VELJAVNOSTI UPORABNIŠKEGA IMENA IN GESLA

Če uporabnik naročnine ne plača v celoti ali pravočasno, v primeru kršitev, določenih v teh splošnih pogojih, in v primeru, ko obstaja sum zlorabe uporabniškega imena in gesla, ima izvajalec pravico takoj in brez obveščanja uporabnika omejiti ali ukiniti veljavnost njegovega uporabniškega imena in gesla, uporabnik pa se izrecno odpoveduje uveljavljanju kakršnihkoli zahtevkov proti izvajalcu zaradi omejitve ali ukinitve uporabniškega imena in gesla.

Po dogovoru izvajalca in uporabnika je mogoče veljavnost začasno ukinjenega uporabniškega imena in gesla ponovno vzpostaviti pod pogojem, da uporabnik v celoti plača vse zapadle obveznosti do izvajalca in mu o tem predloži pisno potrdilo oziroma, ko uporabnik odpravi kršitve, določene v teh splošnih pogojih. Izvajalec praviloma ponovno vzpostavi veljavnost začasno ukinjenega uporabniškega imena in gesla naslednji delovni dan po dnevu, ko prejme potrdilo, da je uporabnik plačal zapadle obveznosti oziroma, da je uporabnik odpravil kršitve.

Naročnina se v tem primeru plača v celotnem znesku. Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči izvajalcu kakršno koli škodo, zanjo odgovarja po splošnih pravilih odškodninskega prava.

7.4. TRAJNA UKINITEV VELJAVNOSTI UPORABNIŠKEGA IMENA IN GESLA

Izvajalec si pridržuje pravico trajno onemogočiti dostop uporabnikom, ki namerno ali iz hude malomarnosti kršijo splošne pogoje, delujejo v nasprotju z njimi oziroma posredujejo svoje uporabniško ime in geslo tretjim osebam.

Naročnina se v tem primeru plača v celotnem znesku.

Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči izvajalcu kakršno koli škodo, zanjo odgovarja po splošnih pravilih odškodninskega prava.

8. PODPORA UPORABNIKU IN REKLAMACIJE

Uporabnikom je zagotovljena tehnična podpora, pomoč pri naročilu storitev in reševanje reklamacijskih zahtevkov na elektronskem naslovu info@majamaja.si. Izvajalec bo nanje odgovoril najkasneje v roku 2 (dveh) delovnih dni. Za nujne primere lahko uporabnik pokliče na telefonsko številko +386 5 93 37 400, vsak delovni dan med 9. in 15. uro.

Izvajalec bo storil vse, da bo med svojim delovnim časom uporabniku podporo zagotovil takoj, ko bo prejel zahtevo. V primeru bolj zahtevne oblike podpore si bo izvajalec prizadeval, da bo pomoč zagotovil v čim krajšem možnem času.

9. OBVEZNOSTI IN PRAVICE IZVAJALCA

9.1. ODGOVORNOST ZA VSEBINO PODATKOV

Izvajalec si ves čas prizadeva za kakovost, pravilnost in ažurnost podatkov in storitev.

Odgovornost izvajalca za neprijetnosti ali škodo, ki bi uporabniku nastala zaradi morebitnih napačnih, pomanjkljivih ali kakorkoli drugače neustreznih podatkov oziroma storitev, je v celoti izključena.

Izvajalec ne prevzema odgovornosti za morebitne posledice, nastale zaradi uporabe informacij, objavljenih na spletni strani izvajalca.

9.2. VAROVANJE IN UPORABA PODATKOV

Izvajalec je upravljavec osebnih podatkov:

 • PRENOS ZNANJA, Maja Koršič Potočnik s.p., izobraževanja, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana.

Upravljavec zagotavlja obdelavo osebnih podatkov v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

Upravljavec zagotavlja, da bo zbrane podatke hranil in varoval na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Upravljavec se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval, posodil ali prodal tretjim osebam brez pridobitve predhodne pisne privolitve razen pogodbenim upravljavcem, ki za upravljavca izvajajo podporo za obdelavo osebnih podatkov za posamezne namene, za katere je bila podana privolitev.

Uporabnik ima glede osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, pravico do seznanitve, popravka, izbrisa, omejitve obdelave, kjer je ustrezno pa tudi pravico do preklica privolitve, ugovora, pravico do prenosljivosti. Prav tako ima pravico do pritožbe pri nadzornem organu (Informacijski pooblaščenec) v primeru kršitve.

Več o politiki zasebnosti (kateri podatki se zbirajo, s kakšnimi nameni se zbirajo in dalje obdelujejo, ali in pod kakšnimi pogoji se posredujejo tretjim osebam itd.) si lahko preberete tukaj.

Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.

9.3. AVTORSKE PRAVICE IN PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Celotna vsebina, objavljena na spletni strani izvajalca je njegova last, razen če to ni posebej navedeno. Vsebina je avtorsko zaščitena po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) in se je ne sme kopirati, razmnoževati, javno priobčevati ali na kakršen koli drug način z njo razpolagati brez pisnega dovoljenja izvajalca.

Znamke, ki se pojavljajo na spletni strani izvajalca, so registrirane znamke po Zakonu o industrijski lastnini (ZIL-1), katerih imetnik ali uporabnik licence je izvajalec oziroma njegove povezane družbe ali tretje osebe. Kakršna koli uporaba teh znamk je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic. Znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.

Uporabnik odgovarja izvajalcu za vso morebitno škodo, ki bi izvajalcu nastala zaradi kršitev v tej točki določenih obveznosti oziroma omejitev.

10. OBVEZNOSTI IN PRAVICE UPORABNIKA

10.2. ZAVEZA UPORABNIKA

Uporabnik se izrecno zavezuje, da:

 1. svojega uporabniškega imena in gesla ne bo delil s tretjimi osebami. Če izvajalec ugotovi, da se uporabniško ime in geslo deli s tretjimi osebami ali da prihaja do kakršnihkoli podobnih zlorab računa, lahko nemudoma ukine uporabniški račun brez opozorila začasno ali trajno;
 2. storitve ne bo uporabljal z namenom objavljanja ali propagiranja katere koli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo;
 3. storitve ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali kakršnekoli druge namene, kot tiste, ki so določeni v teh splošnih pogojih;
 4. odgovarja za verodostojnost informacij, ki jih posreduje v zvezi s svojim uporabniškim računom;
 5. ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe;
 6. ne bo na noben način kopiral, shranjeval ali posredoval celih ali delov vsebine spletne strani izvajalca;
 7. ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo storitvi izvajalca, izvajalcu in njegovi programski ter strojni opremi.

Uporabnik je dolžan izvajalcu v roku 3 (tri) dni sporočiti vsako spremembo, ki vpliva ali bi lahko vplivala na izvrševanje in uveljavljanje pogodbenih pravic iz naslova naročništva. V primeru, da uporabnik opusti dolžnost obvestitve, izvajalec svoje obveznosti pravilno in veljavno izpolnjuje na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Uporabnik odgovarja izvajalcu za škodo, ki lahko nastane zaradi opustitve te obveznosti.

11. REŠEVANJE SPOROV

Izvajalec in uporabnik bosta morebitno nastale spore poskušala rešiti sporazumno.

V kolikor to ne bi bilo mogoče, bo o razrešitvi spora odločalo stvarno in krajevno pristojno sodišče skladno z določbami Zakona o pravdnem postopku.

11.1 IZVENSODNO REŠEVANJE POTROŠNIŠKIH SPOROV

V skladu s tretjim odstavkom 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov izvajalec obvešča potrošnike[1], da nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov ne priznava kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

V primeru, da morebitno nastalega spora med potrošnikom in izvajalcem ni mogoče rešiti sporazumno, bo o razrešitvi spora odločalo stvarno in krajevno pristojno sodišče skladno z določbami Zakona o pravdnem postopku.

Spletno platformo Evropske komisije za spletno reševanje sporov najdete na naslednji povezavi: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL


[1] Po Zakonu o varstvu potrošnikov je potrošnik fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti.

12. VELJAVNOST IN SPREMEMBA SPLOŠNIH POGOJEV

Ti splošni pogoji so veljavni od datuma veljavnosti, ki je naveden na koncu teh pogojev.

Izvajalec lahko kadarkoli tekom veljavnosti splošnih pogojev, le-te spremeni, dopolni ali v celoti nadomesti z novimi, o čemer bo obvestil uporabnike na način, da bo nove splošne pogoje objavil na svoji spletni strani.

Novi splošni pogoji začnejo veljati z dnem, ki bo naveden na koncu splošnih pogojev.

V primeru spremembe cenika, ki je sestavni del splošnih pogojev, se ta začne uporabljati nemudoma za nove uporabnike, medtem ko za uporabnike, ki že uporabljajo storitve izvajalca, velja cenik, ki je veljal ob registraciji, do izteka 6 (šest) mesečnega obdobja. V primeru avtomatičnega podaljšanja naročništva (v primeru izbire paketa) začne veljati nov cenik.

Sestavni del splošnih pogojev je tudi izjava o varovanju osebnih podatkov.

13. KONTAKT

Prenos znanja
Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 5 93 37 400 • F: + 386 5 93 37 403
E: info@majamaja.si
PRENOS ZNANJA, Maja Koršič Potočnik s.p., izobraževanja
Veljavnost od 7.11.2022

Izobražujte se z nama