Kaj je v zvezi z davčnim razlogom za izključitev prinesla novela ZOPNN-F (2. odstavek 55. člena)?

Možnost uveljavljanja popravnega mehanizma s strani gospodarskega subjekta PO roku za oddajo prijav / ponudb, in sicer tako za primer neplačanih zapadlih obveznosti kot v primeru nepredloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja.

Ta popravni mehanizem je časovno omejen in se dovoli do 31. 12. 2023. 

Zakonsko določilo:

»(2) Ne glede na ZJN-3 se do 31. decembra 2023 popravni mehanizem dovoli tudi v primeru, če gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan roka za oddajo ponudbe ali prijave ali preverjanja znaša 50 eurov ali več ali če na dan roka za oddajo ponudbe ali prijave ta subjekt ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddaje ponudbe ali prijave. Naročnik v tem primeru določi primeren rok, v katerem mora gospodarski subjekt obveznosti izpolniti. Ta rok ne sme biti daljši od 30 dni.«

Naročnikom svetujemo, da prilagodijo razpisno dokumentacijo.

Izobražujte se z nama