Kako ukrepati ob upokojitvi ključnega kadra na projektu?

Kako ukrepati ob upokojitvi ključnega kadra na projektu?

Na dlje časa trajajočem projektu lahko pride do najrazličnejših nepredvidenih okoliščin, vključno z upokojitvijo ključnega kadra, ki mu lahko sledi še neobstoj ustrezne alternative na trgu, ki bi zamenjala ta ključni kader, kar vse vpliva na zmožnost izpolnitve dogovorjenih obveznosti pod prvotno dogovorjenimi pogoji.

Kadar to dejstvo ne izvira iz vplivne sfere naročnika in izvajalca, temveč iz neizogibnih življenjskih situacij, potem se zdi pravilno, da upokojitev kadra, ki je strogo osebna odločitev posameznika, na katero pogodbenika ob sklenitvi pogodbe nista mogla vplivati ali je preprečiti, predstavlja tisto nepredvidljivo nepredvideno (objektivno) okoliščino, ki dovoljuje spremembo pogodbe na temelju 3. točke 95/1. člena ZJN-3. To velja še toliko bolj, kadar na trgu ne obstoji ustrezno kvalificiran kader s primerljivimi izkušnjami, ki bi lahko prevzel izvedbo nalog ključnega kadra.

Analiza situacije pa dodatno še pokaže, da četudi bi v izvedbeni fazi uvedli ugodnost, ki bi za primer nastopa tovrstnih objektivnih razlogov, ki bi preprečevali izpolnitev obveznosti kot se glasijo, omogočila sodelovanje s kadrom, ki ne izpolnjuje prvotnih pogojev v celoti, takšna sprememba ne bi spremenila vsebine kadrovskega pogoja za priznanje sposobnosti iz 76. člena ZJN-3, v smislu uvedbe pogojev, ki bi omogočili udeležbo ali izbor druge ponudbe, kot to v okviru testa bistvenosti določa 95/4(a). člen ZJN-3.

Takšna sprememba bi namreč pomenila spremembo pogoja za izvedbo naročila iz 93. člena ZJN-3, sprememba katerega – ob nastopa objektivnih okoliščin – v ničemer ne vpliva na vsebino pogojev iz 76. člena ZJN-3, zlasti ne v smislu da bi jih spreminjala v smislu testa bistvenosti. Glede na navedeno se tako zdi pravilno, da bi bila želena sprememba hkrati utemeljena tudi na podlagi 5. točke 95/1. člena ZJN-3 kot nebistvena sprememba pogodbe.

Izobražujte se z nama