Ste kdaj pomislili na dilemo, v kateri državi se preverja nekaznovanost za tuje fizične osebe?

Ste kdaj pomislili na dilemo, v kateri državi se preverja nekaznovanost za tuje fizične osebe?

JASNO je, da se:

  • v primeru pravne osebe, ki ima sedež v RS, in v primeru fizične osebe iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 (v nadaljevanju: fizična oseba), ki je državljan RS in ima v RS tudi stalno prebivališče, to fizično osebo glede nekaznovanosti preverja v RS;
  • v primeru pravne osebe, ki ima sedež v tujini, in v primeru fizične osebe, ki je državljan te tuje države in ima v njej tudi stalno prebivališče, to fizično osebo glede nekaznovanosti preverja v tej tuji državi.

Manj jasno oziroma nedoločeno pa je v primeru, kadar imamo v primeru pravne in fizične osebe mešane elemente (nacionalne in tuje). Denimo v primeru, da je pravna oseba registrirana v RS, njen zakonit zastopnik pa je državljan tuje države, ki ima stalno prebivališče v tretji tuji državi.

Če pogledamo določbe ZJN-3 (tč. a) tretjega odst. 77. člena), ugotovimo, da je zgolj za pravno osebo jasno določeno, v kateri državi se preverja nekaznovanost: V navedeni določbi je zapisano: »…dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt…«, medtem ko za fizično osebo takšna opredelitev izrecno iz zakona ne izhaja.

Z uporabo jezikovne metode razlage citirane določbe smo se postavili na stališče, da preverjanje nekaznovanosti fizične osebe sledi državi sedeža pravne osebe. To pomeni, da se katerokoli (domačo ali tujo) fizično osebo preveri (tudi) v državi sedeža pravne osebe.

Vendar pa že iz naslednjega odstavka istega člena ZJN-3 v primeru zaprisežene oziroma overjene izjave izhaja, da se le ta izda »v matični državi te osebe«. To pa nakazuje na to, da se ta izjava nanaša na matično državo fizične osebe, čeprav zakon ne pojasni, kaj naj bi bila matična država Ali gre za pri tem za državo državljanstva ali za državo stalnega prebivališča fizične osebe ni povsem jasno. Nagibamo se k državi državljanstva.

NASVET: Glede na predstavljeno predlagamo, da so naročniki pri preverjanju nekaznovanosti fizičnih oseb previdni (še posebej v primeru javnih naročil, ki so sofinancirana iz EU sredstev) in da:

  1. se v primeru pravne osebe s sedežem v RS in fizične osebe, ki je državljan tuje države in prebiva v tej isti tuji državi, preveri nekaznovanost fizične osebe tako v RS kot v tuji državi državljanstva;
  2. se v primeru pravne osebe s sedežem v RS in fizične osebe, ki je državljan RS in ima stalno prebivališče v tuji državi, preveri nekaznovanost fizične osebe zgolj v RS, kajti kazenska evidenca je evidenca pravnomočno obsojenih fizičnih in pravnih oseb v RS in evidenca državljanov RS in pravnih oseb s sedežem v RS, ki so jih za kazniva dejanja obsodila tuja sodišča, če je Ministrstvo za pravosodje prejelo podatke o njihovih obsodbah.

SKLEP: Preverjanje nekaznovanosti fizične osebe se  veže na državo sedeža pravne osebe ter  na državljanstvo fizične osebe.

Izobražujte se z nama