Do kdaj mora naročnik odločiti o revizijskem zahtevku zoper odločitev o oddaji naročila?

Do kdaj mora naročnik odločiti o revizijskem zahtevku zoper odločitev o oddaji naročila

Rok za sprejem odločitve o zahtevku za revizijo določa ZPVPJN v 28. členu, in sicer v tretjem odstavku določa, da kadar se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti, mora naročnik svojo odločitev sprejeti v 8 delovnih dneh od poteka roka za izjasnitev izbranega ponudnika.

V četrtem odstavku istega člena zakon določa rok 20 delovnih dni od prejema popolnega zahtevka, v katerem mora vlagatelj prejeti odločitev naročnika, sicer nastopi molk organa in lahko vlagatelj začne revizijski postopek pred DKOM.

Naročnikom se, zlasti kadar se znajdejo v časovni stiski, nemalokrat zastavi vprašanje kateri rok je zanje zavezujoč.

Menimo, da je povsem zakonito, če naročnik odločitev o revizijskem zahtevku sprejme najkasneje v roku 20 delovnih dni (4. odst. 28. člena).

ZPVPJN namreč v 78. členu, v katerem določa prekrške naročnika, v 4. točki prvega odstavka določa, da prekršek stori naročnik, ki ne sprejme odločitve o zahtevku za revizijo v roku, kot ga določa ta zakon. Pri tem se zakon sklicuje na tretji in četrti odstavek 26. člena ter prvi odstavek 28. člena. Nobena od navedenih pravnih podlag ni podlaga iz 3. ali 4. odstavka 28. člena ZPVPJN, kar pomeni, da če naročnik prekorači rok iz 3. odstavka 28. člena (tj. rok 8 delovnih dni), za to ne bo oziroma ne bi smel biti sankcioniran za prekršek.

Obstaja sicer pomislek, da je določba 78. člena lapsus zakonodajalca, pa vendarle je v zakonu zapisana in jo je treba razumeti tako kot se glasi, kar pomeni, da je povsem legitimno, če naročniki odločitev sprejmejo v roku 20 delovnih dni od prejema popolnega zahtevka.

Izobražujte se z nama