Knjiženje obveznosti FURS

Knjiženje obveznosti_FURS

Naročnik pri preverjanju (ne)obstoja razloga za izključitev iz 2. odst. 75. člena ZJN-3 na podlagi vpogleda v e-Dosje ugotovi, da gospodarski subjekt na presečni datum poteka roka za oddajo ponudb izkazuje obstoj navedenega izključitvenega razloga.

Ponudnik v postopku pojasnjevanja ponudbe trdi, da ima na presečni datum na konto kartici FURS  z upoštevanim oddanim DDV-O obračunom iz naslova preplačila DDV saldo v dobro tega subjekta in da njegova terjatev iz naslova vračila preplačanega DDV presega terjatev FURS iz naslova neplačanih zapadlih prispevkov za socialno varnost.

Ali lahko naročnik šteje, da ima ponudnik na dan poteka roka za oddajo ponudb izpolnjene vse davčne obveznosti iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3 in je podatek e-Dosje o zapadlih neplačanih obveznosti, zgolj posledica zakasnelega načina knjiženja obračunov, ki ne ustreza dejanskemu stanju?

LAHKO, če mu to potrdi FURS.

ZDavP-2 v 97.a členu določa, da davčni organ pred izvedbo vračila preveč plačanega davka preveri stanje na knjigovodski kartici zavezanca in v primeru izpolnjenih pogojev za pobot izvede pobot po uradni dolžnosti. Ex lege pobot se izvede na dan, ko se stečejo pogoji zanj –  ko sta zapadli obveznosti Finančne uprave RS za vračilo davka in obveznost davčnega zavezanca za plačilo davka/prispevkov. Obveznost FURS zapade najkasneje v 30 dneh od dneva predložitve davčnega obračuna, obveznost zavezanca za plačilo prispevkov pa z dnem predložitve REK-1 obrazca. Vendar pa navedeno ne pomeni in ne preprečuje, da FURS obveznosti zapre prej ter jih ustrezno poknjižiti tako, da v evidenci knjigovodsko stanje uskladi z dejanskim, če ugotovi, da so za to izpolnjeni pogoji.

Zato naročnikom svetujemo, da kadar se znajdejo pred uvodoma zastavljenim vprašanjem, na FURS naslovijo zaprosilo za pridobitev podatkov za potrebe preverjanja obstoja obligatornih razlogov za izključitev, iz katerih bo izhajalo na datum poteka roka za oddajo ponudb ažurirano stanje glede (ne)obstoja razloga za izločitev iz 2. odst. 75. člena ZJN-3 v knjigovodskih evidencah FURS.

Izobražujte se z nama