RUMENA FIDIC knjiga: V katerih primerih je izvajalec upravičen do plačila 10 % nepredvidenih del iz ponudbenega predračuna

RUMENA FIDIC knjiga: V katerih primerih je izvajalec upravičen do plačila 10 % nepredvidenih del iz ponudbenega predračuna

Ker je pogodbeno dogovorjeni znesek pri FIDIC RUMENI knjigi po svoji naravi skupaj dogovorjena cena (ang. lump sum), zanjo velja, da je izvajalec upravičen do plačila celotnega pogodbeno dogovorjenega zneska, ne glede na dejansko izvedene količine del, ki lahko presegajo projektantske ocene, lahko pa jih tudi ne dosegajo.

Hkrati je v slovenskem pravu javnih naročil postalo običajno, da se v ponudbeni predračun vključi posebna postavka z določenim odstotkom nepredvidenih del, ki povišuje pogodbeno dogovorjeni znesek. V kolikor v pogodbi ni posebnih določb o tem, v katerih primerih in na kakšen način je izvajalec upravičen do plačila tega zneska nepredvidenih del, velja, da je izvajalec upravičen do plačila celotnega pogodbeno dogovorjenega zneska, z nepredvidenimi deli vred, ne glede na to ali so ta nastala ali ne.

Za FIDIC pogodbe je značilno, da vsebujejo takšno posebno določbo o režimu črpanja postavk, ki jih FIDIC pravi »začasni znesek« in je urejen v podčlenu 13.5 Splošnih pogojev pogodbe. Po definiciji je začasni znesek znesek, ki je vključen v Pogodbo in je namenjen  za opravljanje dela ali dobave blaga, materialov, obrata ali storitev ali za  nepredvidene izdatke ter se lahko uporabi delno ali v celoti ali sploh ne, odvisno od tega, kaj odredi inženir. Pri nas je najbolj tipični predstavnik začasnega zneska znesek kot postavka v ponudbenem predračunu v določenem odstotku nepredvidenih del. Začasni znesek bi bil lahko določen tudi za nakup materiala, ki vnaprej še ni bil natančno določen, ali za postavke, za  katere še ni gotovo, ali se bodo izvedle.

Postavka 10% nepredvidenih del ima pri FIDIC pogodbah torej pravno naravo začasnega zneska po PČ 13.5, kar pomeni, da lahko to postavko izvajalec črpa samo, ko in če se pojavijo kakšna dela, ki jih je mogoče opredeliti kot nepredvidena, to pomeni, da ne izhajajo iz Zahtev Naročnika in/ali ponudbenega predračuna. Vsak začasni znesek se uporabi v celoti ali delno zgolj v skladu z Inženirjevimi navodili, zaradi česar se pogodbena cena uskladi glede na porabljeni znesek. Tudi za skupaj dogovorjeno ceno v RUMENI knjigi velja, da začasni zneski ne predstavljajo del plačila, ki bi izvajalcu pripadal ne  glede na okoliščine, temveč mu pripada samo, če okoliščine, za katere se ti  zneski lahko porabijo, dejansko nastopijo in v višini, ki jo odobri inženir.  Plačilo izvajalcu torej vključuje samo tisti del začasnih zneskov, ki pokriva dejanske okoliščine, ki so se zgodile in ki jih naroči Inženir. Izvajalec mora za vsak začasni znesek dejansko izkazati, da je izvedel  dela, ki ne sodijo v druge ponudbene postavke, temveč se jih pokriva iz začasnih zneskov. Več o tem si lahko preberete tudi v priročniku za uporabo Rdeče in Rumene pogodbe FIDIC (Maja Potočnik Koršič, Priročnik za uporabo Rdeče in Rumene pogodbe FIDIC, Založba Uradni list RS, Ljubljana, 2017).

Izobražujte se z nama