Kdaj investitor potrošniku pravilno izroči stanovanje oziroma enostanovanjsko stavbo?

Kdaj investitor potrošniku pravilno izroči stanovanje oziroma enostanovanjsko stavbo?

Čeprav ponudba še vedno ne uspe slediti povpraševanju, v zadnjih nekaj letih spremljamo razcvet na področju gradnje in prodaje nepremičnin, predvsem novogradenj, ki jih kupujejo fizične osebe – potrošniki. Eno pomembnejših dejanj pri prodaji teh nepremičnin za obe stranki predstavlja izročitev nepremičnine, ki jo je v zadnjem obdobju zaradi različnih dejavnikov (pandemija, vojna, podražitve, pomanjkanje materiala, motnje v dobavi) pogosto težko izpeljati po zastavljenem terminskem načrtu. To povzroča nejevoljo pri kupcih, kar investitorje spodbuja in sili v izvedbo primopredaj, preden je gradnja celotnega objekta ali soseske sploh zaključena.

Ker se kupci v takšnih okoliščinah pogosto pozanimajo o svojih pravicah in takšne primopredaje nezadovoljstvo kupcev večkrat kvečjemu povečajo in jih spodbudijo k podrobnejši analizi investitorjevih ravnanj, je koristno vedeti, kdaj se šteje, da je izročitev uspešno opravljena. Zamuda z izročitvijo namreč povzroči pogodbeno kazen in odpre vrata tudi drugim zahtevkom kupcev.

Glede na to, da večino takšnih poslov (tj., ko gre prvo prodajo potrošnikom) ureja Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (ZVKSES), ki je v večjem delu kogenten in stranke njegove uporabe s pogodbo ne morejo izključiti, se ta prispevek osredotoča na uspešno izročitev nepremičnin po ZVSKSES.

Pri prodajah, kjer se uporablja ZVKSES, se morajo investitorji zavedati, da zgolj prepustitev nepremičnine v posest (kar stranke laično štejejo za uspešno izročitev) sama po sebi še ne povzroči uspešnega prevzema nepremičnine. Pojem izročitve nepremičnine ima namreč v ZVKSES zelo konkretno opredeljeno vsebino, tvori pa ga več pravnih dejanj prodajalca, ne zgolj prenos posesti. Med pogoje za uspešno izročitev spada (najmanj) še izročitev kopije uporabnega dovoljenja za stavbo ter izročitev druge dokumentacije (etažnega načrta tega posameznega dela, predpisanih certifikatov, garancijskih listov, izjav o skladnosti za opremo in naprave ter projektov izvedenih del), lahko pa tudi druga ravnanja, dogovorjena s pogodbo. Prepustitev posesti brez izpolnitve teh pogojev zato ne bo učinkovala kot uspešna izročitev in ne bo prekinila prodajalčeve zamude.

Če torej gradnja še ni zaključena in investitor ne razpolaga z uporabnim dovoljenjem, projektom izvedenih del oziroma drugo dokumentacijo, tudi predaja posesti ni nujno smotrna (razen, če bi že predaja posesti kupca uspela pomiriti in odvrniti od uveljavljanja zahtevkov), saj z njo ne bo prišlo do pravno učinkovite izročitve.

Izobražujte se z nama