Ali lahko v postopku javnega naročanja podizvajalca priglasimo z namenom, da z njim izpolnimo referenčni pogoj – DA ALI NE?

Ali lahko v postopku javnega naročanja podizvajalca priglasimo z namenom, da z njim izpolnimo referenčni pogoj – DA ALI NE?

Odgovor je NE.

KJE NAJDEMO ODGOVOR?

Odgovor izhaja že iz same definicije podizvajalca, ki pravi: »Za namen tega zakona je podizvajalec gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila ali okvirni sporazum, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.« (prvi odstavek 94. člena ZJN-3).

Bistvo podizvajalca je torej v tem, da prevzame v izvedbo del javnega naročila (tj.  izvedba gradenj, dobava blaga ali izvajanje storitev). Medtem ko so reference po svoji naravi dokazilo, da je ponudnik sposoben izvesti javno naročilo v zahtevanem obsegu in kvaliteti, saj z njimi dokazuje, da je istovrstno gradnjo ali storitev v preteklosti že večkrat uspešno izvedel ali da je pod podobnimi pogoji že uspešno dobavil istovrstno blago.

Državna revizijska komisija (DKOM) je v eni izmed svojih odločitev (sklep št. 018-069/2019-11 z dne 9. 8. 2019) pojasnila, da se ponudnik lahko sklicuje na referenco drugega gospodarskega subjekta, če zagotovi, da bo ta subjekt tudi dejansko izvedel posel oz. del posla, za katerega izkazuje usposobljenost (izhaja iz prvega odstavka 81. člena ZJN-3). V tem primeru gre v bistvu za podizvajalca, saj referenc glede na njihovo naravo ni mogoče obravnavati kot zmogljivosti, ki bi si jih bilo mogoče izposoditi od drugih gospodarskih subjektov na enak način, kot si je mogoče izposoditi druga sredstva, potrebna za izvedbo naročila.

Sklepno:

Na podlagi navedenega lahko zaključimo, da ponudnik v postopku javnega naročanja ne more priglasiti podizvajalca zgolj in samo za izkazovanje reference, če podizvajalec dejansko ne bo prevzel nobenega dela javnega naročila v izvedbo. Pri vsem tem pa je vsekakor vedno potrebno upoštevati določbe razpisne dokumentacije, saj je naročnik tisti, ki določi objektivne in subjektivne kriterije referenčnega pogoja – med drugim mora določiti vsebino referenčnega posla ter kdo izmed subjektov je dolžan predložiti referenco in v kakšnem obsegu.

Izobražujte se z nama