Sklenitev pogodbe s prvotno neizbranim ponudnikom

Sklenitev pogodbe s prvotno neizbranim ponudnikom

Situacija: Naročnik je po izvedenem postopku javnega naročanja izdal odločitev o izbiri ponudnika. Po pravnomočnosti odločitve je naročnik izbranega ponudnika pozval k podpisu in sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila. Izbrani ponudnik pogodbe ni želel podpisati.

Kaj sedaj? Ali si lahko naročnik pridrži pravico in v takem primeru sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila z drugo uvrščenim ponudnikom, katerega ponudba je ravno tako dopustna?

Naročnik lahko po ZJN- 3 svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo, vendar lahko to stori z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti in zgolj do pravnomočnosti [1]odločitve o oddaji javnega naročila.

Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila sicer odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov in v okoliščinah, ki so taksativno naštete v zakonu. Naročnik lahko odstopi, če predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali če zanj nima zagotovljenih sredstev ali če se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali če so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča. Četudi bi morda lahko zaključili, da gre za situacijo, na katero naročnik ni mogel vplivati in je predvideti, pa je potrebno upoštevati, da izvedba javnega naročila ni postala nemogoča in tudi naročnik ne želi odstopiti od izvedbe javnega naročila, ampak želi skleniti pogodbo s ponudnikom, ki v pravnomočni odločitvi o oddaji javnega naročila ni naveden kot izbrani ponudnik.  

Pravne podlage za takšno naročnikovo ravnanje v ZJN-3 ne bomo našli…

Izobražujte se z nama