Zakaj je natančnost in skrbnost ponudnika pri pripravi ponudbe ključnega pomena?

Zakaj je natančnost in skrbnost ponudnika pri pripravi ponudbe ključnega pomena?

Ponudnik je tisti, ki je zainteresiran za pridobitev javnega naročila, in je hkrati tudi tisti, ki mu je naloženo breme priprave dopustne ponudbe, tj. ponudbe, ki mora biti (med drugim) skladna tudi z vnaprej opredeljenimi zahtevami naročnika.

In zakaj je to tako pomembno?

Ker je možnost dopolnjevanja, popravljanja ali pojasnjevanja ponudbe odvisna od naročnika – naročnik od ponudnika lahko zahteva, da predloži manjkajoče dokumente ali jih dopolni, popravi ali pojasni. Gre torej za možnost naročnika, ki mu jo daje zakon, in ne za njegovo dolžnost.

Četudi se naročnik odloči, da bo ponudnika pozval na dopolnitev, popravo ali pojasnilo, pa mora vsakokrat ravnati v skladu s temeljnimi načeli javnega naročanja, zlasti v skladu z načelom preglednosti in načelom enakopravne obravnave. Pri tem pa mora upoštevati še omejitve iz petega odstavka (tj. objektivna preverljivost) in šestega odstavka 89. člena ZJN-3 (tj. prepoved dopolnjevanja ali popravljanja cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV in tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila). Navedeno pomeni, da je možnost dopolnitve, poprave ali pojasnila ponudbe ponudnika omejena.

Primer: Ponudnik skupaj z ostalo ponudbeno dokumentacijo predloži obrazec ponudbe, kamor je moral vpisati ponudbeno ceno. Naročnik ugotovi, da ponudnik ni skeniral vseh strani obrazca ponudbe in da manjka stran, kjer bi mogla biti navedena ponudbena cena. Posledično le-ta ni znana. Zaradi omejitev iz 89. člena ZJN-3 naročnik ponudnika ne sme pozivati na dopolnitev ponudbe, temveč mora njegovo ponudbo kot nedopustno izločiti.

Sklepno:

Ponudniki se ne smejo in ne morejo zanašati zgolj na možnost, ki jo ima naročnik. Ponudniki morajo biti zato pri pripravi ponudbe še posebej pozorni in so dolžni ravnati s še posebno skrbnostjo, kajti v nasprotnem primeru bodo lahko že zaradi manjše nepazljivosti izločeni iz postopka javnega naročanja.

Izobražujte se z nama