Tuji ponudniki in njihove ponudbe

Tuji ponudniki in njihove ponudbe

Izpostavljamo naslednje specifike javnih naročil, v katerih ponudbo oddajo tuji ponudniki:

  • JEZIK

Prvi odstavek 36. člena ZJN-3 določa izjeme od uporabe slovenskega jezika v postopku javnega naročanja, in sicer na tehničnem področju. V razpisno dokumentacijo je smiselno vključiti tudi določbo (pravna podlaga: sklep DKOM št. 018-044/2017-10 z dne 3.5.2017), da bo naročnik predložitev ponudbene dokumentacije v tujem jeziku štel kot pomanjkljivost ponudbe le, če jezika ne bo razumel.

  • IZKLJUČITVENI RAZLOGI

Ker eDosje za tuje ponudnike ne pride v poštev, je na voljo eCertis (tj. spletna zbirka potrdil Evropske komisije), kjer se za 30 evropskih držav lahko preveri kriterije, izdajatelje potrdil ali evidence. Naročnik lahko zahteva od tujega ponudnika, da sam predloži ustrezna dokazila, če so plačljiva (glej osmi odstavek 79. člena ZJN-3). Če država določenih dokazil ne izdaja ali če ne zajemajo vseh primerov, je mogoče uporabiti zapriseženo izjavo oz. izjavo določene osebe (glej četrti odstavek 77. člena ZJN-3).

  • LASTNE PONUDBE

Tuji ponudniki pogosto priložijo tudi lasten tipski obrazec ponudbe, ki lahko vsebuje neskladne pogoje z razpisnimi (npr. glede veljavnosti ponudbe, roka dobave in plačila, kraj dostave, sklic na njihove splošne pogoje na spletni strani itd.). Pomembno je, da naročnik v celoti pregleda ponudbeno dokumentacijo, in v kolikor želi, lahko da ponudniku možnost, da to neskladje sanira.

  • BANČNE GARANCIJE (BG)

Kadar naročnik določi BG (paziti na pogoje Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju!), se lahko uporabi vzorec BG iz Enotnih pravil za garancije na poziv z vzorčnimi obrazci, Revizija 2010 (EPGP 758). Banke naj bi te vzorce redno uporabljaje pri svojem poslovanju. Naročnik ne sme pozabiti podrobno pregledati prejete BG za primer morebitne unovčitve.

  • DDV

V kolikor je tuj ponudnik zavezanec za DDV tako kot naročnik, potem mora ponudbeno ceno oddati brez DDV. V izogib morebitnim težavam naj naročniki v okviru meril in prav tako v primeru zahtevanih referenc zahtevajo zneske brez DDV.

Sklepno:

Glede na predstavljeno je praktično, da se za vsako javno naročilo posebej razmisli, ali se lahko prijavijo tudi tuji ponudniki, in če se lahko, naj se to dejstvo v naprej upošteva pri sami pripravi razpisne dokumentacije.

Izobražujte se z nama